Het Vreemdelingenrecht regelt zaken met betrekking tot het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen. Alle vreemdelingen die voor langere tijd in Nederland willen wonen moeten beschikken over een vergunning tot verblijf (VTV). De vreemdeling moet ook de reden opgeven waarom hij/zij in Nederland wil blijven. De meest voorkomende redenen zijn: gezinsvorming of gezinshereniging, studie, het ondergaan van een geneeskundige behandeling en werken. De aanvraag VTV moet worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een afdeling van het Ministerie van Justitie.

Visa en vergunning tot verblijf.

Bij de eerste aanvraag voor zo’n vergunning tot verblijf moet in veel gevallen een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) worden getoond. Dit speciale visum wordt afgegeven door de Nederlandse ambassade in het geboorteland (land van herkomst). Voor gezinsvorming of gezinshereniging kan het gezinslid in Nederland de aanvraag doen bij de IND of de vreemdeling zelf via de ambassade.

Als een vreemdeling voor korte tijd in Nederland wil zijn, bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of zakenreis, dan is er vaak een visum nodig om Nederland binnen te komen. Dit is een Kort verblijf visum, ook wel toeristenvisum genoemd. De aanvraag moet worden gedaan bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De ambassade beslist en wordt geadviseerd door de Visadienst kort verblijf.

Als een vreemdeling lange tijd legaal in Nederland woont en zijn inburgeringsexamen heeft gehaald is het mogelijk het Nederlanderschap aan te vragen. De IND beslist over een dergelijke aanvraag.

Bezwaar en beroep

Beslissingen van de IND, Visadienst en ambassade zijn o.a. gebaseerd op de Vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via deze laatste wet kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke beslissing bij de instantie zelf, die naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing heroverweegt en uiteindelijk een beslissing op bezwaar produceert waarin uw bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard. Tegen een voor u negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

De regels van het vreemdelingenrecht worden door de overheid voortdurend veranderd. Steeds verzint men iets nieuws om de toegang tot Nederland voor vreemdelingen zo moeilijk mogelijk te maken. Niet al deze nieuwe regels zijn in overeenstemming met onze Grondwet of internationale verdragen zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter zal moeten beslissen wat is toegestaan.

Ik kan u adviseren over uw mogelijkheden om een MVV en of VTV aan te vragen en de aanvraag met u voorbereiden en verzorgen. Verder adviseer ik u graag over uw kansen in een procedure tegen weigering MVV of VTV , visum en naturalisatie, intrekking VTV, weigering verlening of wijzigen VTV etc. en kan ik als uw gemachtigde in de procedure optreden.

Iedere zaak heeft zijn eigen eigenaardigheden, iedere cliënt haar/zijn eigen bijzonderheden, ieder land van herkomst weer andere regels. Het is steeds een uitdaging voor mij om samen met de cliënt een oplossing op maat te vinden voor de gerezen problemen.

Ik heb mij gespecialiseerd in het regulier vreemdelingenrecht. Vreemdelingen die advies nodig hebben in verband met hun asielaanvraag verwijzen wij door naar in asielrecht gespecialiseerde collega’s.

Mocht u onze bijstand wensen bedenk dan dat een beslissing binnen vier weken na dagtekening van die beslissing aangevochten moet worden. Uitleg over deze termijn staat ook meestal vermeld onderaan de beslissing. Dit zijn zogenoemde fatale termijnen. Wanneer u te laat bent (ook al is het maar één dag) dan kunt u geen (bezwaar)procedure meer starten. Wacht daarom niet te lang met het raadplegen van een advocaat.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam